Verkoopsvoorwaarden / Terms of sale / Akkoord veiligheidsvoorschriften watersporten

Algemene verkoopsvoorwaarden dagrecreatie webshop

WOORD VOORAF

Alle diensten, leveringen en rechten voortvloeiend uit de toepassing van deze voorwaarden, liggen in handen van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (hierna afgekort als Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Igor Geubbelmans in diens hoedanigheid van directeur. Het APB heeft als maatschappelijke zetel: Zilvermeerlaan 2,  2400 Mol, België.

EXTRA VOORWAARDEN ZOMERANIMATIE
* aangekochte tickets worden niet terugbetaald of omgeruild
* als je niet voldoet aan de leeftijdscategorie zal deelname geweigerd worden zonder terugbetaling
* als je niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften zal deelname geweigerd worden zonder terugbetaling (voorbeelden: gepast schoensel, lange broek, ...)
* bij activiteiten in/rond water gaan we ervan uit dat je minstens 100m kunt zwemmen. Dit staat expliciet vermeld op ticket. Geen aansprakelijkheid als dat niet zo is.

ARTIKEL 1 - AANBOD VAN TICKETS EN ABONNEMENTEN

1.1 Tickets  worden enkel online verkocht (tijdens Corona maatregelen via de webshop!)

ARTIKEL 2 – AANKOOP 

2.1 De persoon, school, instelling of firma die het ticket of abonnement aankoopt, wordt beschouwd als de klant en zal gehouden zijn tot betaling van het ticket of abonnement. De klant dient op het moment van aankoop 18 jaar of ouder te zijn.

ARTIKEL 3 - BETALING

3.1 De klant, zoals bepaald in artikel 2, is gehouden tot betaling van de bestelling. Betaling is mogelijk met krediet- of betaalkaart (VISA, Maestro, Mastercard en Bancontact). Na betaling zal bij een online bestelling het betalingsbewijs en de tickets of abonnementen gemaild worden naar het e-mailadres dat wordt opgegeven bij de bestelling door de klant (zie artikel 4).

3.2 De annulatie van tickets of abonnementen is niet mogelijk.

3.3 Alle BTW en taksen zijn ten laste van de klant.

3.4 Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens duidelijk wijzen op fraude.

ARTIKEL 4 – VERZENDING E-TICKETS

4.1 Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van de tickets of abonnementen door de klant. Tickets worden verzonden via e-mail. Abonnementen worden ook verzonden via e-mail als voorlopig e-ticket dat fysiek aan de dagkassa moet worden omgeruild voor het definitieve abonnement.

4.2 De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de correcte gegevens (zoals een correct e-mail adres) en dient zelf na te kijken of de e-mails afkomstig van Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer niet door zijn e-mail provider als spam worden gemarkeerd.

4.3 Na verzending van de e-tickets is de klant verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de e-tickets.

4.4 De klant is niet verplicht om de e-tickets af te printen.  De e-tickets mogen ook op de smartphone aan de inkom van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer getoond worden.

ARTIKEL 5 - ANNULATIE EN TERUGBETALING

5.1 Tickets zijn tijdens de Corona maatregelen geldig voor één bepaalde dag, en worden nooit terugbetaald, noch omgeruild in enige andere waarden.

Abonnementen worden nooit terugbetaald. 

5.2 De koper heeft het recht om betwistingen omtrent bestellingen, per aangetekend schrijven, kenbaar te maken binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de tickets. Na deze periode zullen de tickets noch omgewisseld noch terugbetaald worden.

5.3 Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien.  Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht.

ARTIKEL 6 - AUTEURSRECHTEN

6.1 De producten met betrekking tot webshop van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (o.a. tickets, toegangsbewijzen, databestanden, afbeeldingen, teksten, publicaties, merchandisingmateriaal, logo’s, enzoverder) blijven steeds de uitsluitende eigendom van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm strikt verboden. Indien dit toch wordt vastgesteld, zullen er juridische stappen worden ondernomen.

6.2 Het is verboden de tickets of abonnementen door te verkopen of deze om commerciële redenen aan derden te verschaffen.

ARTIKEL 7 - TICKETPRIJZEN DAGRECREATIE 2023

7.1 De tickets die online worden aangeboden op de webshop:

7.1.1 Hoogseizoen (01/07/2023-31/08/2023)

  • dagticket: € 5 via webshop

7.1.2 Tussenseizoen (01/04/2023-30/06/2023 en 01/09/2023 -30/09/2023)

  • dagticket: € 4 via webshop

7.1.3 Abonnementen 

Vanaf de dag van aankoop zijn de abonnementen een jaar geldig. Deze kunnen enkel op naam aangekocht worden.

  • jaarabonnement: € 50
  • gezinsabonnement: € 110
  • Jaarabonnement duiken: € 50

7.2 De bovenstaande ticket-en abonnementsprijzen zijn enkel en alleen geldig indien aan onze volledige registratie- en inschrijvingsmodaliteiten voldaan zijn.

7.3 De bovenstaande ticketprijzen omvatten enkel de toegang die aangeduid staat op het ticket. Abonnementen zijn één kalenderjaar geldig vanaf de dag van aankoop.

ARTIKEL 8 - TOEPASBAAR RECHT/BETWISTINGEN

8.1 Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

8.2  De koper bevestigt 18 jaar of ouder te zijn en erkent deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en deze uitdrukkelijk te aanvaarden door de betaling van de reservatie.

ARTIKEL 9 – OP EN ROND HET RECREATIEDOMEIN

9.1 Door de aankoop van een ticket of abonnement bevestigt de koper uitdrukkelijk dat hij en de personen voor wie hij instaat, aan het reglement van het evenement zijn gebonden. Iedere inbreuk hierop zal worden gesanctioneerd. Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer heeft het recht om eenieder de toegang tot het domein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien de ticket- of abonnementhouder of de personen voor wie hij instaat, een inbreuk op het reglement begaat, is hij hiervoor verantwoordelijk. De koper zal het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer  vrijwaren van alle mogelijke nadelige gevolgen van dergelijke inbreuk, met inbegrip van vorderingen van derden.  

9.2 Betreding van het Recreatiedomein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt, zonder schadeloosstelling of terugbetaling van de ticketprijs, tot weigering of intrekking van het toegangsrecht.

9.3 Het is verboden op het domein enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de organisator of de directie.

ARTIKEL 10 – PRIVACYBELEID

Het privacybeleid van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer kan je terug vinden op https://www.zilvermeer.be/privacy.html


ARTIKEL 11 – CONTACT

U kunt tijdens de kantooruren terecht op het nummer 014 82 95 00 of u kan ons een mail sturen naar info@zilvermeer.be.